Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Läkemedel har bra effekt mot alkoholism
Engelsk titel: Good effect of drug therapy against alcoholism Läs online Författare: Söderplam, Bo Språk: Swe Antal referenser: 91 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 11111242

Tidskrift

Läkartidningen 2011;108(45)2285-9 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)

Sammanfattning

Alkoholmissbruk/-beroende är ett av de största folkhälsoproblemen i Europa och USA. Disulfiram, akamprosat och naltrexon är väldokumenterade, effektiva återfallspreventiva läkemedel vid alkoholberoende. Akamprosat och naltrexon är likvärdiga (NNT [number needed to treat] ca 8) men mindre effektiva än disulfiram, som dock måste tas övervakat och bara passar den som är motiverad till helnykterhet. Naltrexon är effektivt även i depåform. Någon avancerad psykologisk tilläggsbehandling krävs inte, och man kan kombinera flera läkemedel. Topiramat är ett intressant behandlingsalternativ, som ännu saknar alkoholindikationen. Flera både etablerade (baklofen, ondansetron, mirtazapin) och nya läkemedel är under utprövning. Genotyp och eventuell samsjuklighet kan behöva vägas in i valet av preparat.