Sök artiklar i SveMed+


Hållbarhet, hälsa och hemberedskap: Berättelser om när klimatkrisen blåste in i svensk glesbygd
Engelsk titel: Sustainability, health and preparedness at home: Stories about when the climate crisis blew into Swedish rural areas Läs online Författare: Wall, Erika ; Kvarnlöf, Linda Språk: Swe Antal referenser: 32 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 19100179

Tidskrift

Socialmedicinsk Tidskrift 2019;96(3)446-54 ISSN 0037-833x KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)

Sammanfattning

Föreliggande artikel diskuterar hur upplevelser av stormen Ivar som drabbade Sverige 2013 kan bidra till fördjupad förståelse för rural hemberedskap. Vi diskuterar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv hur rural hemberedskap bidrar till ett hållbart samhälle och kan förstås i relation till strukturella ojämlikheter i samhället. Det empiriska material som ligger till grund för analyserna bygger på intervjuer med fem hushåll (åtta intervjupersoner) boende i ett glesbygdsområde i Sverige som drabbades hårt av stormen Ivar och efterföljande problem. Vi menar att samhället har mycket att vinna på att anlägga ett hälsofrämjande perspektiv också på beredskapsområdet vilket kan stärka förutsättningarna för ett hållbart samhälle såväl i rurala som urbana samhällen.